FORMULAR I PREZANTIMIT TË KËRKESËS OSE ANKESËS

 
KËRKESË / ANKESË E RE
Datë regjistrimi:  
 TË DHËNAT PERSONALE APO KOMPANISË    
 * Emri:       Adresa: 

(Lutemi adresa të jetë sa më e plotë dhe e saktë)
 * Atësia:   
 * Mbiemri:   
 * Datëlindje:   
 * Nr. i Dokumentit të Identifikimit:   
 Lloji i dokumentit:   
 Emërtimi i Shoqërisë:   
 NIPT:   
 * Nr. Telefoni:   
 * E-mail:   
 * Tipi i subjektit:   
 * Rrethi:   
 Ngarko Dokumentacionin:   
 INFORMACIONI I ANKESËS    
 * Kodi i Klientit:    (formati: EL0A260120016546)  Numri i serisë së faturës: 

PËRSHKRIMI I ANKESËS Kliko per te hapur detajet [+]

Ankesë në lidhje me faturimin 

   F011 Ankesat per faturim afrofe 2007-04/2010    F012 Ankesat per afrofe 05/2010-12/2013    F013 Ankesat per faturim afrofe 01/2014- vijim
   F014 Ankesat per faturim afrofe 01/2015- vijim    F021 Ankesat per mbifaturim 2007-2011    F022 Ankesat per mbifaturim 2012-vijim( periudha pararendese)
   F023 Ankesat per mbifaturim 2015-vijim    F031 Ankesat per dem ekonomik, energji e pamatur 10/2008-04/2011    F032 Ankesat per dem ekonomik, energji e pamatur 05/2011- vijim
   F041 Ankesat per Faturim qe lind nga kryqezim matje    F051 Ankesat per me shume se nje kontrate ekzistuese    F061 Ankesat per Tarifim
   F071 Depozitim Vendimi Gjyqesor per pavlefshmeri Tituli Ekzekutiv    F072 Ankese per faturim Ambjentesh te perbashketae    F073 Ankese per Aplikim Koeficenti te gabuar ne faturim
   F074 Ankesa per Nenmatje    F075 Ankese per Faturim gjate periudhes se pezullimit te Kontrates    F076 Ankese per Faturim pas mbylljes se Kontrates
   F077 Kerkese per ndryshime ne tarifim    F078 Kerkese per perjashtim nga tarifa e TV    F081 Kerkese per Ndryshim Tarife ne Zbritje
   F082 Kerkese per Ndryshim Tarife ne Rritje    F083 Kerkese per Ndryshim Tarife ne te cilen perfshihen Prodhimi i Bukes    F085 Kerkese per perjashtim nga tarifa e TV
    F024 Ankesat per mbifaturim 2016-vijim     F015 Ankesat per faturim afrofe 01/2016- vijim  
 F099 Ankesa te Tjera per Faturimin
 

Ankesë në lidhje me kreditimin

   B011 Ankese per moskreditim te pagesave me Banke     B012 Ankese per moskreditim te pagesave me Poste     B013 Ankese per moskreditim te pagesave me Arke
    B014 Ankese per moskreditim te pagesave me MoneyGram     B015 Ankese per moskreditim te pagesave me Western union     B016 Ankese per moskreditim te pagesave me Operatoret Telefonik
    B017 Ankese per moskreditim te pagesave me AED     B018 Ankese per moskreditim te pagesave E-commerce  
 B099 Ankese per moskreditime te tjera
 

KONTRATAT Kliko per te hapur detajet [+]

   K011 Kerkese per mbyllje te kontrates    K012 Kerkese per pezullim te perkoheshem te kontrates

Ndryshim emri

   K013 Kerkese per ndryshim te te dhenave te kontrates    K014 Saktesim i te dhenave te abonentit    K021 Ndryshimi i emrit te titullarit te kontrates se energjise elektrike, si pasoje e tjetersimit te prones
   K022 Ndryshimi i emrit te titullarit te kontrates se energjise elektrike, si pasoje e tjetersimit te prones kur mbajtesi i kontrates humb jeten    K023 Ndryshimi i emrit te titullarit te kontrates se energjise elektrike, si pasoje e tjetersimit te prones kur mbajtesi i kontrates kerkon te ndryshoje pronesine e saj ne emer te nje anetari tjeter te familjes pjestar ne pronesi    K024 Ndryshimi i emrit te titullarit te kontrates se energjise elektrike, si pasoje e tjetersimit te prones kur pronari i ri i objektit kerkon te kaloje kontraten e energjise elektrike ne emer te tij/saj:
   K025 Ndryshimi i emrit te titullarit te kontrates se energjise elektrike, si pasoje e tjetersimit te prones kur pronesia e objektit i kalon nje individi tjeter, nepermjet permbarimit/Agjensise se kthimit dhe kompensimit te pronave    K026 Ndryshimi i emrit te titullarit te kontrates se energjise elektrike, si pasoje e tjetersimit te prones kur pronari me i ri i objektit kerkon te marre pronesine e kontrates se energjise elektrike, e cila rezulton ne pronesi te nje personi te meparshem, i cili nuk eshte shitesi direkt i objektit.    K027 Ndryshimi i emrit te titullarit te kontrates se energjise elektrike, si pasoje e tjetersimit te prones kur kemi kontrata shitblerje me firmen e ndertimit
   K051 Ndryshim i Perdoruesit te Prones me Kontrate Qeraje -Qendrat Tregtare    K052 Ndryshim i Perdoruesit te Prones me Kontrate Qeraje -Shtepite e Banimit per ambjent biznesi.    K053 Ndryshim i Perdoruesit te Prones me Kontrate Qeraje -Shtepite e Banimit per perdorim familjar
   K054 Ndryshim i Perdoruesit te Prones ne rastet e firmave te ndertimit per te cilet ekzistojne kontrata sipermarrjeje.    K055 Ndryshim i Perdoruesit te Prones ne rastet e firmave te ndertimit per te cilet ekzistojne kontratat e shitblerjes po nuk eshte realizuar kalimi i pronesise ne hipoteke.    K056 Ndryshim i Perdoruesit te Prones ne rastet e firmave te ndertimit per te cilet ekzistojne kontratat e sipermarrjes ose te shitblerjes ose Kalimi i Pronesise eshte realizuar por perdoruesi apo mbajtesi i ri i prones nuk paraqitet ne sportelet tona dhe paraqitet firma e ndertimit.
   K057 Ndryshim i Perdoruesit te Prones ne rastet kur titulli i pronesise nuk mbahet nga nje pjestar tjeter i familjes.    K058 Ndryshim i Perdoruesit te Prones ne rastet kur titulli i pronesise mbahet nga nje Shoqeri Tjeter.    K059 Ndryshim Perdoruesi te Tjera.

PIKE LIDHJE/ SISTEM MATJE Kliko per te hapur detajet [+]

   L001 Lidhje e Re fuqi e kerkuar deri ne 2.5 kvA    L002 Lidhje e Re fuqi e kerkuar mbi 2.5 - 3.5    L003 Lidhje e Re fuqi e kerkuar mbi 3.5 - 4.5
   L004 Lidhje e Re fuqi e kerkuar mbi 4.5 - 6    L005 Lidhje e Re fuqi e kerkuar mbi 6 - 10    L006 Lidhje e Re fuqi e kerkuar mbi 10 - 13
   L007 Lidhje e Re fuqi e kerkuar mbi 13 - 21    L008 Lidhje e Re fuqi e kerkuar mbi 21 - 26    L009 Lidhje e Re fuqi e kerkuar mbi 26 - 33
   L010 Lidhje e Re fuqi e kerkuar mbi 33 - 41    L011 Lidhje e Re fuqi e kerkuar mbi 41 - 53    L012 Lidhje e Re fuqi e kerkuar mbi 53 - 67
   L013 Lidhje e Re fuqi e kerkuar mbi 67 kvA    L021 Shtese Fuqie Pa ndryshuar Matesi dhe Pika Lidhjes    L022 Shtese Fuqie Ku kerkohet Ndryshim Matesi dhe nuk ndryshohen Pika e Lidhjes
   L023 Shtese Fuqie Pa ndryshuar Matesi Por ndryshon Pika Lidhjes    L024 Shtese Fuqie Ku kerkohet Ndryshim Matesi dhe ndryshohen Pika e Lidhjes    L031 Ndryshim Kabine dhe Pika e Lidhjes
   L032 Ndryshim Kabine    L033 Ndryshim PIka e Lidhjes    L034 Kerkese per Zhvendosje Matesi
   L035 Kerkese per Zhvendosje Kabine    L036 Kerkese per Zhvendosje Kablli    L037 Kerkese per Zhvendosje Shtylle
   L041 Rilidhje Sherbimi si rezultat I Nderprerjes    L042 Rilidhje Sherbimi si rezultat I Riaktivizimit te sherbimit pas nje pezullimi    L051 Azhornim Rrjeti Ndertuesit
   L052 Azhornim Rrjeti Ujesjelles    L053 Azhornim Rrjeti Shoq. Telekomunikacioni    L054 Azhornim Rrjeti Shoq Tjera
   L061 Kerkese per Pajisje me Mates    L062 Kerkese Kolaudim Matesi    L063 Kerkese Zevendesim Matesi
   L064 Kerkese per Kontroll Vulash    L065 Kerkese per Kontroll Automati    L066 Kerkese per Zevendesim Automati
   L067 Kerkese Difekt ne Sistemin e Matjes

CILESI SHERBIMI Kliko per te hapur detajet [+]

   C011 Defekt i kabines    C012 Defekt i rrjetit    C013 Defekt ne shtylle
   C014 Vjedhje e aseteve te kompanise    C015 Ankese per vjedhje te energjise    C016 Ankese per cilesine e energjise
   C017 Ankese per nderprerje te paplanifikuara te energjise    C018 Ankese per vonesa ne sherbime    C019 Ankese per sjelljen e punonjesve
 C020 Ankesa te tjera
 
 JU LUTEMI SHËNONI ADRESËN KU DËSHIRONI T'JU VIJË PËRGJIGJA E ANKESËS 
   Përmes postës    Përmes sms    Përmes e-mailit
 * SHËNIME  (përshkrim i shkurtër i kërkesës ose ankesës)